100. TN - NETT

 

 

 

 

TN- anlegget et utstyrt med en egen leder som har til oppgave å lede jordstrømmer tilbake til transformatoren slik at disse strømmene unngår å følge bygningsdeler og jordsmonn. Det benyttes to typer av slike anlegg. 

 

TN- C er et fireledersystem som kan benyttes fra strømkilden og fram til det første fordelingspunktet i anlegget. I dette punktet skal PE-lederen og N-lederen skilles fra hverandre.

 

TN- S Anlegget er et femledersystem. Det innebærer at vi har tre faseledninger, og en jordledning som koples direkte til transformatoren. I tillegg fører vi ut en egen ledning fra transformatorens nullpunkt. Denne ledningen kaller vi for nulleder. (N)

 

Det er svært viktig at vi holder nullederen og jordlederen atskilt fra hverandre. Selv om disse to ledningene kommer fra det samme punktet, og selv om de har det samme potensialet, så er det forbundet med fare å kople noe feil mellom dem.

 

Ulempen med TN-anleggene består i at jordstrømmene blir svært store. En jordfeil vil opptre som en kortsluttningstrøm, og dermed bryter sikringene strømmen til den forbrukeren som feilen oppstår i. Dette kan være en ulempe i enkelte situasjoner.