TILSYNSLOVEN

 

Gjennom denne loven pålegger stortinget kongen å utarbeide forskrifter for hva som skal kreves av fagarbeiderne i elektrofaget, hvordan disse skal utdannes, og hvordan disse skal løse de tekniske oppgavene i faget sitt. Kongen delegerer denne myndigheten videre til elektrisitetstilsynet. 

 

De viktigste paragrafene i denne loven forteller at…

 

§ 1

Loven gjelder alle anlegg, unntatt telegraf og telefon.

 

 

 

§ 2

Elektrisitetstilsynet kan lage forskrifter, og stille krav til fagmessig utførelse. Elektriske anlegg skal ikke skjemme omgivelsene.

 

§ 5

Tilsynet skal til enhver tid ha uhindret adgang til alle elektriske anlegg.

 

§ 6

Finnes det feil, mangler eller dersom anlegget ikke er utført på en fagmessig og en forsvarlig måte, kan tilsynet stoppe arbeidet, og forlange dette omgjort.

 

§ 7

Tilsynet kan stenge anlegg, og de kan iverksette utbedringer av anlegget på eierens bekostning.

 

§ 9

Eier av større anlegg kan pålegges å ansette egen inspektør. Denne skal være underlagt det stedlige tilsynet.

 

§ 12

Denne paragrafen inneholder hjemmel for funksjonen til Installatør - og sakkyndig driftsleder, og den stiller krav om at den som skal utføre selvstendige arbeider med montasjer eller reparasjoner, skal ha et av de fagbrevene som er underlagt, og godkjent av elektrisitetstilsynet.

 

§ 14

Denne paragrafen omhandler straff for forsettelig eller uaktsom overtredelse av loven, straff for medvirkning til overtredelser, og straff for personer som handler på vegne av selskap, offentlig institusjon O.A.

 

 

 

 

Les hele loven

Send svar til læreren