HVEM STYRER DETTE LOVVERKET.

 

Tilsynsloven styres av Elektrisitetstilsynet. Dette tilsynet har myndighet på samme måten som f.eks. Biltilsynet og Arbeidstilsynet. Elektrisitetstilsynet er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

 

Det er elektrisitetstilsynet som lager de forskriftene som gjelder for alle elektriske anlegg og apparater. Ellers fører dette tilsynet kontroll med at disse forskriftene blir fulgt.

 

Kontrollen med dette blir utført av DET STEDLIGE TILSYN. Her finnes det inspektører som er spredt over hele landet. Vanligvis er disse inspektørene knyttet til det lokale energiverket

 

Dersom du går inn på direktoratets hjemmeside, kan du finne en del stoff om elektrisitetstilsynet. På siden til det stedlige tilsynet finner du informasjon om hva slags elektrisk arbeid du har lov til å utføre dersom du ikke har el-sikkerhetskompetanse.

 

Se under ”elektriske koblinger”. (Dette kan du gjøre selv 1 og 2.)

 

 

 

 

Det stedlige tilsyn