SIKKERHETSFORSKRIFTEN FOR ELEKTRISKE ANLEGG

 

I blokk 1 ble du kjent med at det fantes en forskrift som stillet krav til hvordan du skulle gå fram når du skulle utføre et arbeid på et elektrisk anlegg. Denne forskriften er inndelt i 6 kapitler. Noen av bestemmelsene her er generelle for alle elektriske anlegg. Andre bestemmelsene er spesielt rettet mot arbeid i høyspenningsanlegg. Her skal vi hovedsakelig se på noen av de bestemmelsene som gjelder for arbeide i lavspenningsanlegg. 

 

1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§  3

Ansvar. 

§  5

Definisjoner.

2. GENERELLE BESTEMMELSER

§  8

Melding om ulykker og uhell

3. GENERELLE SIKKERHETSKRAV

§  10

Planlegging av arbeid. (Risikovurdering)

4. ARBEIDSMETODER

§  14

Arbeide på frakoplet anlegg

§ 16 til 18

Arbeide på spenningssatt anlegg.

5. VEDLIKEHOLD.

§  19

Utførelse av vedlikehold.

§  20

Betjening av sikringer.

6. AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

 

 

Forskriftene er laget for at samfunnet ikke skal bli utsatt for kostnader, og unødige økonomiske utlegg p.g.a. at inkompetente personer roter med farlige ting som de ikke behersker.  Sikkerhetsforskriften skal hindre at de som arbeider med elektriske anlegg ikke skal bli utsatt for ulykker under arbeidet. Den som er ansvarlig for virksomheten, er også ansvarlig for de ansattes sikkerhet. Men dette ansvaret strekker seg ikke lengre enn at vedkommende skal legge forholdene til rette for at arbeidstakeren kan arbeide sikkert.

 

Så er det opp til arbeidstakeren å utnytte mulighetene. Slurver du her, kan du selv bli ansvarlig for den ulykken som du blir utsatt for.

 

 

 

 

Les hele forskriften.